صفحه اصلي   تماس با ما   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


جلسه شورای تخصصی علوم اجتماعی برگزار شد


جلسه شورای تخصصی علوم اجتماعی روز یکشنبه 17 دیماه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره جلسه شورای تخصصی علوم اجتماعی با حضور اعضا و بررسی یک طرحنامه تشکیل گردید.
بنا به این گزارش، در ابتدای جلسه گزارشی از فعالیت های جاری دبیرخانه ارائه شد که شامل برگزاری کارگاه های آموزشی کرسی های نظریه پردازی در دانشگاه های مختلف کشور، برگزاری کرسی رشد، برگزاری همایش منطقه ای کرسی های نظریه پردازی در دانشگاه اراک بود.
در ادامه طرحنامه «هیدروپلیتیک خودسامان» بررسی شد. بنا به آنچه که در این طرحنامه آمده است «در سالهای پایانی قرن بیستم، تحلیل هیدروپلیتیک به عنوان موضوعی مهم در کانون بحث ها و مذاکرات ببین المللی قرار گرفت». نویسنده در تعریف علم هیدروپلیتیک آورده است:«دانشی دانست که به بررسی نقش آب به عنوان یک عامل موثر ژئوپلیتیکی بر تصمیم‌گیری‌‌های سیاسی در سطوح محلی، منطقه‌ای و کروی می‌پردازد لذا متکی بر سه پدیده مهم جهانی یعنی آب، زمین و سیاست است».
به اعتقاد نویسنده «اگرچه اساسا درباره نگرش به مقهوم هیدروپلیتیک در تحقیقات مختلف دیدگاه واحدی وجود ندارد اما میتوان گفت که محوریت همه تحقیقات هیدروپلیتیک بر مطالعه تنش و همکاری در حوضه های آبریز بین الملل متمرکز می باشند که باعث بوجود آمدن مفهوم وضعیت هیدروپلیتیکی در یک حوضه آبریز بین الملی شده است که به موقعیت روابط کشورهای آن حوزه آبریز در بین دو طیف همکاری و تنش در طول زمان اشاره دارد.»
نویسنده در تشریح تئوری هیدروپلیتیک خود سامان آورده است:«این تئوری بیان میدارد که وضعیت هیدروپلیتیک در یک حوضه آبریز بین الملل معلول یک سازوکار خودسامان است که در طول زمان به صورت تکاملی به وجود آمده و عملکرد آن برایند عملکرد پیش رانهای هیدروپلیتیکی می باشد».
صاحب طرحنامه معتقد است: «در تئوری هیدروپلیتیک خودسامان، یک حوضه آبریز بین الملل را به مثابه یک منظومه خود سامان در نظر میگرد و بیان میدارد که وضعیت هیدروپلیتیک یک حوضه آبریز بین المللی تنها و تنها از طریق شناخت و تنطیم فرایندها و قوانین حاکم بر اجزای پیش رانهای هیدروپلیتیکی قابل پیش بینی و همچنین کنترل خواهد بود.»
در ادامه جلسه اعضا با برررسی ابعاد مختلف این طرحنامه، مقرر کردند سه ارزیاب متخصص در خصوص این طرحنامه اعلام نظر برای تصمیم گیری آتی کند.
كد خبر:41392
منبع خبر:روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره
تاريخ خبر:1396/10/19